Úvodná

História

Akcie

Fotoalbumy

Iné stránky

Kontakty

Kniha návštev

Predpoved

Počet prístupov:
[CNW:Counter]Copyright 2013 © ESK,
® All rights reserved


História klubu

1982 - 1994

         Pred viac ako 30 rokmi, 9.12.1981 skupina nadšencov vo Fakultnej nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach založila TJ Zdravotník. Tvorilo ju volejbalové družstvo žien, windsurfing, futbal, šachový oddiel, maratónci a odbor turistiky s dvoma oddielmi - pešia turistika a oddiel mototuristiky campingu a caravaningu (OMCC). Zakladajúcimi členmi TJ Zdravotník boli:  Dr. Letkovský, Dr. Poništ, pani Rambousková, p. Orban, Dr. Grocký, p. Pavlov, Ing. Krón, Dr. Magyar, Dr. Posluch a Dr. Mézeš.
        Vedením OMCC bol poverený pán František Nedvěd, ktorý za výdatnej pomoci vtedajšieho predsedu mestskej organizácie mototuristiky, campingu a caravaningu pána Júliusa Vágašiho rozbehol činnosť tohoto oddielu. Na výročnej členskej schôdzi dňa 17. decembra 1982 hodnotil OMCC svoju ročnú činnosť. Tá bola podľa vyjadrenia všetkých prítomných funkcionárov veľmi dobrá a aktívna.
        Do roku 1983 oddiel vstúpil s novozvoleným predsedom pánom Františkom Rakovským a s vytýčeným cieľom pripraviť celoslovenskú akciu Zdravotníci pomáhajú v cestnej premávke ( ZPvCP ), ktorá by priblížila verejnosti prácu zdravotníkov pri dopravných nehodách. Túto úlohu sa podarilo splniť a pripraviť I. ročník ZPvCP za pomoci závodnej odborovej organizácie, výboru TJ Zdravotník, oddielu pešej turistiky a mestskej sekcie mototuristiky campingu a caravaningu s novým výborom oddielu pod vedením p. Vladimíra Jankoviča a tajomníka Emila Hajoša v dňoch 12. - 14. 10. 1984 v PT Medzev, čím sa dal základ k dlhoročnej histórii tohoto podujatia, ktoré sa v posledných rokoch v aktualizovanej a upravenej podobe pravidelne usporiadava ako jedna z vrcholových podujatí karavanistického hnutia na Slovensku.
          Najväčší rozvoj zaznamenal oddiel pod vedením tohto tandemu, kedy vznikli základy každoročných akcií, ktoré s menšími zmenami tvorili základný pilier činnosti dlhé roky. Akcie ako Veľká noc v prírode, Deň detí, ZPvCP (skrátene - Zdravotnícke rallye CC), Splav Hornádu, klubové dovolenky, poznávanie Košíc, jednodňové výlety do okolia, Mikuláš alebo klubový Silvester sú nezabudnuteľné a niektoré až do dnešných dní aj neodmysliteľnou súčasťou činnosti klubu.

1994 - 2011

         V roku 1994 v rámci celospoločenských zmien oddiel získava právnu subjektivitu, mení názov na Camping a Caravaning Club Zdravotník (CCC Zdravotník) a mení logo. Na čele klubu stojí prezident a viceprezident - ako inak s jednohlasnou podporou členskej základne opäť tandem Jankovič - Hajoš. Klub sa stáva členom Národného automotoklubu (NAMK) a členom Slovenského Camping a Caravaning Clubu (SCCC), kde jeho funkcionári zastávajú rôzne funkcie v prezídiu. Pokračuje v dobrých tradíciách klubu, jeho akcií sa zúčastňujú členovia iných klubov z celého Slovenska, ale nezriedka privítajú aj zahraničných hostí. Vo vrcholovom období má klub až okolo 150 registrovaných členov.
       Členovia klubu spolupracujú aj s organizátormi iných motoristických podujatí, najmä pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev Európy v Rally pri podujatiach, akými sú napr. Rally Košice, Rally Matador Tatry, Rally Prešov, Rally Snina, Gemer-Malohont Rally Rimavská Sobota, Mikona Rally Bratislava alebo Suzuki Autosalon Rally Nitra, kde zastávajú rôzne organizačné funkcie pri príprave a riadení rýchlostných skúšok, riadení dispečingu a iné dôležité úlohy zabezpečujúce bezpečnosť na trati.
      Za celú doterajšiu históriu sa členovia klubu pravidelne zúčastňovali rôznych vrcholových turistických a mototuristických podujatí na území Slovenska a v zahraničí. Za pripomenutie stojí spomenúť pravidelné Slovenské letné a zimné zrazy turistov, Výstupy mládeže na Rysy, vysokohorské výstupy na Kriváň, Slavkovský štít..., Dunaj Camping Rallye (DCR), svetové rallye FICC, Europarallye, Rallye Buď FIT v Piešťanoch, Interrally v Diakovciach, Rallye Zlatý dukát v Kremnici a iné ktorých výpočet by bol veľmi dlhý. V roku 1991 sa naši členovia spolupodieľali aj pri organizácii svetového zrazu caravanistov FICC vo Vysokých Tatrách - v Tartanskej Lomnici.
         Takýto klub je však ako živý organizmus, noví členovia prichádzajú, starší odchádzajú, ale aj deti členov vyrastajúce v súdržnom duchu klubu dospievajú, zakladajú vlastné rodiny. A tak v roku 2001 je v rámci omladzovania do čela klubu zvolený p. Róbert Tutko a nový výbor klubu.
        Popri starých tradičných akciách sa čoraz viac zviditeľňovala ďalšia nová akcia klubu a to "Majster volantu", spočiatku usporiadavaný pre členov klubu sporadicky. Vzhľadom na to, že sa tejto vydarenej akcie zúčastnil značný počet nečlenov klubu, výbor klubu rozhodol, že z nej urobí každoročne sa opakujúcu súťaž. V spolupráci s MČ Košice-západ a jeho starostom p. Mutafovom, ktorý poskytol pohár sa v máji roku 2001 uskutočnil 1. ročník "Majstra volantu o putovný pohár starostu MČ - západ". Pretože záujem predčil očakávania organizátorov a z radov súťažiacich sa ozvali hlasy volajúce po častejšom konaní takýchto akcií, rozhodol sa omladený výbor usporiadať aj celomestskú 4 kolovú súťaž pod názvom "Košická liga o majstra volantu v jazde zručnosti". A tak v roku 2002 sa v rámci 2. ročníka "Majstra volantu o putovný pohár starostu MČ - západ uskutočnilo aj 1. kolo 1. ročníka "Košickej ligy v jazde zručnosti". Jednotlivé kolá klub usporadúval štvrťročne vždy v spolupráci s inou mestskou časťou mesta Košice. 4. kolo sa potom konalo ako zimná jazda zručnosti začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka. Od roku 2003 jedno, väčšinou letné kolo bolo usporadúvané ako nočná jazda, kde si mohli súťažiaci odskúšať svoje umenie aj za úplnej tmy iba v svetle svojich štvorkolesových tátošov.
         V roku 2003 bola táto súťaž zaradená aj do oficiálneho programu "Dní Košíc". V roku 2004, po oslovení 1. KVS, aby klub usporiadal jazdu zručnosti ako sprievodnú akciu v rámci Košického autosalónu v spolupráci s obchodným centrom Cassovia. A tak sa konal 1. ročník (žiaľ aj posledný) súťaže o pohár "OC Cassovia v jazde zručnosti". Je vidieť, že ak sa usporadúva akcia, o ktorú je záujem, súťaž prerastá rámec mestskej súťaže, keď si pravidelne prichádzali zasúťažiť posádky až z Michaloviec.
         V roku 2003 bol do čela klubu zvolený nový prezident p. František Egri a v spolupráci s viceprezidentmi p. Hajošom a p. Jankovičom naďalej udržiavali dlhoročné tradície Camping a Caravaning Clubu Zdravotník Košice. Pod jeho vedením klub vytvoril aj túto vlastnú webovú stránku - www.ccczke.webzdarma.cz, za účelom lepšej propagácie a informovanosti nielen členskej základne, ale aj širokej karavanistickej obce. To sa odrazilo aj na zviditeľnení CCC Zdravotníku Košice nielen v rámci domáceho Slovenského, ale aj medzinárodného karavanistického hnutia.
         Nakoľko zaciatok roku 2006 bol opäť rokom riadnych volieb do orgánov klubu, obnovená a rozšírená členská základňa zvolila pre toto funkčné obdobie za staronového prezidenta klubu p. Jankoviča a za viceprezidenta p. Hajoša.
        Vzhľadom na spoluprácu so Slovenským camping a caravaning clubom, ostatnými klubmi a medzinárodnými organizáciami, vyvstala nutnosť uskutočňovať výročnú členskú schôdu klubu, na ktorej sa rozhoduje o pláne akcií na ďalší rok, zmenách v členskej základni a pod. v skoršom termíne. Z uvedeného dôvodu sa preto v roku 2006 uskutočnila 1. decembra ďalšia výročná členská schôdza klubu, ktorá sa odvtedy koná už v tomto novom termíne začiatkom decembra. Nakoľko na tejto schôdzi odstúpil z funkcie prezident klubu p. Jankovič, bola na deň 2.2.2007 zvolaná mimoriadna členská schôdza, na ktorej bola schválená zmena stanov a zvolený nový výbor klubu na čele s p. Jiřím Klikom. Viceprezidentmi boli zvolení p. Hajoš a p. Egri. Život však ide ďalej a po odchode p. Kliku bol do funkcie prezidenta klubu opäť zvolený p. František Egri a za viceprezidenta p. Hajoš.
        Za svoju činnosť a propagáciu karavaningu doma i v zahraničí klub obdržal v roku 2008 od vedenia SACC „POCHVALNÉ UZNANIE za rozvoj karavaningu a kempovania v regióne východného Slovenska“.

2011 - 20..

       Pretože v poslednom období žiadny z členov klubu nebol zdravotníckym pracovníkom FN, o činnosť CCC Zdravotník už predstavitelia odborovej organizácie pri FN LP na Rastislavovej ul. v Košiciach kde bol klub registrovaný naďalej neprejavovali záujem. Z dôvodu neuspokojivého vzťahu výboru klubu s predstaviteľmi OO pri FN LP na VČS v roku 2010 sa členovia klubu rozhodli prijať ponuku predstaviteľa firmy Wagon Slovakia Košice na spoluprácu v oblasti campingu, caravaningu a cestovného ruchu. Uložili výboru klubu úlohu pripraviť zmenu názvu, stanov, loga a sídla klubu. Na členskej schôdzi dňa 18.02.2011 boli tieto materiály schválené a následne MV SR dňom 7.3.2011 tieto zmeny schválilo, resp. zaregistrovalo. Klub týmto mení názov na Camping Caravaning Club Wagon Slovakia Zdravotník, v skratke CCC WGSKE Zdravotník.
       Činnosť naďalej pokračuje, aj keď najmä z dôvodu aktuálneho záujmu a vekového zloženia klubu je viac zameraná na účasť na iných akciách, ako usporadúvanie vlastných. Za prvýkrát pod novou identitou zorganizovanú akciu 27. Zdravotníckeho rallye CC, ktorá bola súčasne aj národným RCC, klub obdržal "Ďakovný list SACC za Vzorné zorganizovanie 43. rally CC 2011".
        Po odchode p. Františka Egriho z funkcie prezidenta klubu bol na Výročnej členskej schôdzi 14.12.2011 zvolený nový výbor klubu na čele s prezidentom klubu p. Emilom Hajošom a viceprezidentom p. Petrom Danielisom.
       Ostáva iba veriť, že klub aj pod novou hlavičkou, v novom šate a pod novým vedením bude vo svojej neúnavnej práci propagácie campingu a caravaningu, mototuristiky a motorizmu na Slovensku pokračovať aj naďalej a ostane jedným z čelných predstaviteľov a propagátorov klubových karavanistických aktivít.